RODO

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Jerzy Nowosielski. Kontakt z IOD możliwy jest pod numerem telefonu szkoły: 94 3122501


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Białogardzie, ul. Dworcowa 4, 78-200 Białogard, reprezentowane przez dyrektora Pana Andrzeja Jórkowskiego.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu szkoły 943113066.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi;
  • dane osobowe ucznia związane z udziałem ucznia w konkursach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanych zgód, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli to Pani/Pana dotyczy);
  • publikacji wizerunku oraz danych osobowych w celach informacyjno-promocyjnych w materiałach drukowanych (w tym promocyjnych), prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej i portalach społecznościowych na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017, poz. 880) (jeżeli to Pani/Pana dotyczy).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym, a Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3c wymaga pisemnej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy np. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Sekretariacie Szkoły lub w postaci wiadomości wysłanej na adres e-mail: szkola_mu@vp.pl.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów narusza przepisy RODO.
 10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.
 11. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych na stronie internetowej Szkoły.

Skip to content